JÄMSTÄLLDHETSARBETET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖRBÄTTRA  MÖJLIGHETERNA FÖR AFRIKANSKA KVINNOR 

Fokus på Jämställdhet: ASOV Stockholm sprider kunskap om FN och kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi ger människor möjlighet att diskutera frågor som rör jämställdhet och demokrati och som belyser kvinnors underordning.

 

Mitt Ansvar: ASOV Stockholm ger kvinnor med invandrarbakgrund information om sexuella övergrepp och dess konsekvenser och vart de kan vända sig för stöd och hjälp. Genom att öka kunskapen och stärka kvinnor och tjejers självkänsla och handlingsmöjligheter så ökar chanserna att de söker stöd och hjälp.

 

ASOV Stockholm verkar för att ingen kvinna ska behöva utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer eller i samhället i övrigt. Om våldet ändå sker ska det finnas möjlighet att söka hjälp och stöd. Det finns en normalisering av mäns våld mot kvinnor som tycks accepterat inom t. ex domstolsväsendet. Detta gör att många utsatta avstår från att anmäla övergrepp eftersom det inte verkar göra någon nytta.

 

Idag finns det ett motstånd hos målgruppen att söka hjälp om de har utsatts för sexuella övergrepp, speciellt om det sker inom en relation. Genusordningen där män som grupp har en större makt, tidigare erfarenhet av våld i nära relationer samt stigma riktat mot kvinnor "som inte kan klara av sin man" är några av orsakerna till de hinder utsatta kvinnor kan uppleva.

 

Meningsfull Delaktighet: Att ta fram en fungerande utbildningsmetod inom områdena demokrati och valdeltagande utifrån deltagare och medlemsgruppers behov och önskemål.

 

Mitt liv & Mitt ansvar: ASOV Stockholm samarbetar med ASOV i DR Kongo med målet att bekämpa fattigdom och minska stigmatisering av den primära målgruppen som är hivpositiva och deras anhöriga. Detta genom att ge målgruppen möjligheter till yrkesutbildningar samt att stärka hiv-positivas levnadsvillkor i DR Kongo, Tanzania och Burundi. Vi genomför också utbildningar i demokrati och mänskliga rättigheter .